Poplatky obce

Poplatok za komunálny odpad na rok 2017

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2017 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2017 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...
kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady fyzických osôb...
kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od zamestnávateľa...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od správcu bytov v inej obci...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od inej obce...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre opatrovateľky v zahraničí...


Smernica o poplatkoch obce Žaškov, schválená OZ 16.12.2013 uzn. č. 119/9/2013, platná od 1.1.2014.

 

kliknite pre zobrazenie smernice...

 

Dodatok č. 1 k smernici o poplatkoch obce.

 

kliknite pre zobrazenie dodatku...

 

Dodatok č. 2 k smernici o poplatkoch obce.

 

kliknite pre zobrazenie dodatku...

 

Poplatky za sprístupnenie informácii

 

kliknite pre zobrazenie cenníka...

 

Sadzobník správnych poplatkov

 

kliknite pre zobrazenie sadzobníka...

 

Zákon č. 286/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony o správnych poplatkoch - platný od 1.10.2012

 

kliknite pre zobrazenie zákona...
kliknite pre zobrazenie novely zákona...

 

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info