Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 1 / 2017

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 6 / 2016

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Žaškov

kliknite pre zobrazenie VZN...
kliknite pre zobrazenie prílohy...


VZN 5 / 2016

o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Žaškov

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 4 / 2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žaškov

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 3 / 2016

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí

kliknite pre zobrazenie VZN...
kliknite pre zobrazenie dodatku č. 1... 


VZN 2 / 2016

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 1 / 2016

o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadnia

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 4 / 2015

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 3 / 2015

o určení školského obvodu

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 2 / 2015

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Žaškov

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 1 / 2015

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne stavebné odpady

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 5 / 2013

o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Žaškov

kliknite pre zobrazenie VZN...


Zásady rozpočtového hospodárenia obce Žaškov

kliknite pre zobrazenie zásad...


VZN 3 / 2012

o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Žaškov (obsahuje 1 dodatok)

kliknite pre zobrazenie VZN...


Všeobecné podmienky priameho predaja majetku obce Žaškov

kliknite pre zobrazenie všeobecných podmienok...


VZN 2 / 2012

o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 1 / 2011

ustanovuje niektoré podmienky a podrobnosti o chove, držaní a vodení psov v obci Žaškov

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 22 / 2010

o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Žaškov

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 19 / 2009

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Žaškov

kliknite pre zobrazenie VZN...


VZN 14 / 2007

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

kliknite pre zobrazenie VZN...


Zásady hospodárenia s majetkom obce Žaškov

kliknite pre zobrazenie zásad...

 

 

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info