Úradná tabuľa obce

Aktuálne vyvesené dokumenty:

Verejná vyhláška

o začatí prerokovania Návrhu „Územného plánu obce Žaškov“

Vyvesené: 13. 8. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie vyhlášky...
kliknite pre zobrazenie návrhu územného plánu na prerokovanie...
kliknite pre zobrazenie schémy územného plánu...
kliknite pre zobrazenie výkresu širších vzťahov...
kliknite pre zobrazenie výkresu katastrálneho územia...
kliknite pre zobrazenie výkresu zastavaného územia...
kliknite pre zobrazenie výkresu verejného dopravného vybavenia...
kliknite pre zobrazenie výkresu verejného technického vybavenia...
kliknite pre zobrazenie výkresu ochrany prírody...
kliknite pre zobrazenie výkresu vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov...


Zvesené dokumenty:

Verejná vyhláška

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších právnych predpisov

Vyvesené: 20. 7. 2018

Zvesené: 10. 8. 2018

kliknite pre zobrazenie vyhlášky...
kliknite pre zobrazenie prílohy...

Dodatok č. 2

k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí

Vyvesené: 15. 6. 2018

Zvesené: 4. 7. 2018

kliknite pre zobrazenie dodatku...

Oznam o strategickom dokumente

„Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“

Vyvesené: 7. 6. 2018

Zvesené: 4. 7. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Verejná vyhláška

rozhodnutie o povolení stavby: Rodinný dom

Vyvesené: 14. 6. 2018

Zvesené: 29. 6. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Verejná vyhláška

oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené: 8. 6. 2018

Zvesené: 25. 6. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Návrh VZN č. .. / 2018

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

Vyvesené: 1. 6. 2018

Zvesené: 18. 6. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Dodatok č. 1 k VZN 3 / 2016

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí

Vyvesené: 14. 5. 2018

Zvesené: 31. 5. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Verejná vyhláška

oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené: 10. 5. 2018

Zvesené: 28. 5. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Návrh záverečného účtu obce Žaškov

za rok 2017

Vyvesené: 19. 4. 2018

Zvesené: 4. 5. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Dodatok č. 1

k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí

Vyvesené: 22. 3. 2018

Zvesené: 6. 4. 2018

kliknite pre zobrazenie dodatku...

Oznámenie o strategickom dokumente

Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1

Do oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1“, je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Žaškove počas stránkových dní. Oznámenie je verejnosti prístupné po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Vyvesené: 14. 2. 2018

Zvesené: 1. 3. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov na základe žiadosti zo dňa 09.02.2018 o výrub drevín oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu písomne Obci Žaškov, resp. na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vyvesené: 13. 2. 2018

Zvesené: 22. 2. 2018

kliknite pre zobrazenie oznámenia...

Schválený rozpočet obce

Schválený rozpočet obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 128/6/2017

Vyvesené: 15. 12. 2017

Zvesené: 2. 1. 2018

kliknite pre zobrazenie rozpočtu...

VZN 1 / 2017

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vyvesené: 7. 12. 2017

Zvesené: 2. 1. 2018

kliknite pre zobrazenie VZN...

Návrh rozpočtu obce

Návrh rozpočtu obce na obdobie 2018, 2019, 2020.

Vyvesené: 23. 11. 2017

Vyvesené: 13. 12. 2017

kliknite pre zobrazenie návrhu...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.11.2017 začala na základe žiadosti od Milana Mikuša, Zemianska 416/21, Žaškov, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. C-KN 1215/1 k. ú. Žaškov, z dôvodu nepriaznivého vplyvu na zdravie a život obyvateľov.

Vyvesené: 13. 11. 2017

Zvesené: 27. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia...

Návrh VZN  Obce Žaškov č. ../....

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vyvesené: 9. 11. 2017

Zvesené: 27. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie návrhu VZN...
kliknite pre zobrazenie dôvodovej správy...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.11.2017 začala na základe žiadosti od Ľubomír Čierny a Andrea Čierna, Matúšovská 310/20, Žaškov, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. C-KN 860/6 k. ú. Žaškov, z dôvodu nepriaznivého vplyvu na zdravie a život obyvateľov.

Vyvesené: 7. 11. 2017

Zvesené: 15. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.09.2017 začala na základe žiadosti od Vladimíra Farku, Hlavná 86/57, Žaškov, konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. C-KN 325 k. ú. Žaškov, z dôvodu nepriaznivého vplyvu na zdravie a život obyvateľov.

Vyvesené: 21. 9. 2017

Zvesené: 29. 9. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia... 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.09.2017 začala na základe žiadosti od Základnej školy s materskou školou Žaškov, Žaškov č. 219, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 1224 k. ú. Žaškov a parc.č. E-KN 99522 v k. ú. Žaškov, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Vyvesené: 18. 9. 2017

Zvesené: 28. 9. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia... 

Verejná vyhláška

Doručenie rozhodnutia o správnom konaní

Vyvesené: 14. 6. 2017

Zvesené: 3. 7. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 

 Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené: 16. 5. 2017

Zvesené: 30. 5. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 

Verejná vyhláška

Návrh zadania pre "Územný plán obce Žaškov"

Vyvesené: 14. 3. 2017

Zvesené: 25. 4. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 
kliknite pre zobrazenie návrhu zadania územného plánu...  

Záverečný účet obce Žaškov

Za rok 2016

Vyvesené: 7. 4. 2017

Zvesené: 25. 4. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky...

VZN č. 6 / 2016

O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Žaškov

Vyvesené: 15. 12. 2016

Zvesené: 3. 1. 2017

kliknite pre zobrazenie návrhu...
kliknite pre zobrazenie prílohy s mapkou...

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info