ARCHÍV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Publicita projektu - Výstavba zberného dvora v obci Žaškov"

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žaškov

kliknite pre zobrazenie výzvy...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Určenie PHZ "Publicita projektu - Výstavba zberného dvora v obci Žaškov"

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Parkovisko pre OÚ a kostol"

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie cenovej kalkulácie

"Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva (slúži k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky)"

kliknite pre zobrazenie výzvy...
kliknite pre zobrazenie formulára pre cenovú kalkuláciu...


Výzva na predloženie ponuky

"Žaškov - rekonštrukcia verejného osvetlenia"

kliknite pre zobrazenie výzvy...
kliknite pre zobrazenie svetelno-technickej štúdie...


Výzva na predloženie ponuky

"Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov" 

kliknite pre zobrazenie výzvy...
kliknite pre zobrazenie výmeru...


Výzva na predloženie ponuky

"Žaškov - rekonštrukcia verejného osvetlenia" 

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie ceny

"Publicita projektu - Výstavba zberného dvora v obci Žaškov"

kliknite pre zobrazenie výzvy...

PHZ bola stanovená na sumu 9055,93€ bez DPH

kliknite pre zobrazenie opisu predmetu zákazky...


Výzva na predloženie ponuky

"Oprava výtlkov MK v obci Žaškov"

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie cenovej ponuky

na poskytnutie stavebných prác na predmet zákazky „Rekonštrukcia MK v obci Žaškov ulíc Káčerovská a Haľamovská

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie stavebných prác na predmet zákazky:

Rekonštrukcia MK III. triedy ulíc Hankovská, , ulice od č.d. 3 po č.d. 8 spevnením povrchu a údržba povrchu MK tryskovou metódou v obci Žaškov“

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie ponuky

Dodanie a montáž vyhrievacích telies ústredného vykurovania v sále KD v Žaškove

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie ponuky

Rekonštrukcia omietok a obkladov v sále KD v Žaškove

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie ponuky

Dodávka stavebného materiálu k rekonštrukcii sály KD v Žaškove

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie ponuky

Merač rýchlosti

kliknite pre zobrazenie výzvy...


 

Výzva na predloženie ponuky

Zimná údržba miestnych komunikácií

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie ponuky

Prieskum trhu - "Pokládka strešnej krytiny na prístavbe pri dome smútku v Žaškove"

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predkladanie ponúk

"Rekonštrukcia MK II. Triedy 2b ulíc Matúšovská, Kozlovská"

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Zákazka na poskytnutie služby

"Vypracovanie projektovej dokumentácie" podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

kliknite pre zobrazenie výzvy...


VÝZVA na predkladanie ponúk – Zákazka na dodanie stavebných prác

"Rekonštrukcia MK Kočárska, Pusté, Hrušková a Karlovská v obci Žaškov" - Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

kliknite pre zobrazenie výzvy...


VÝZVA na predkladanie ponúk – zákazka na poskytnutie služby

"Žaškov - Rekonštrukcia sociálnych zariadení ihriska" - Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

kliknite pre zobrazenie výzvy...
kliknite pre zobrazenie výmeru...


Výzva na predloženie ponuky

"Dodávka smrekového reziva na prestrešenie prístupového schodiska na dome smútku v Žaškove"

kliknite pre zobrazenie výzvy...
kliknite pre zobrazenie výmeru...


VÝZVA na predkladanie ponúk – zákazka na poskytnutie služby

"Oprava výtlkov MK v obci Žaškov" - Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

kliknite pre zobrazenie výzvy...


VÝZVA na predkladanie ponúk – zákazka na poskytnutie služby

"Zmena palivovej základne v budove ZŠ s MŠ a HZ" - Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

kliknite pre zobrazenie výzvy... 


Výzva

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka na poskytnutie služby "Vypracovanie pasportu miestnych komunikácií na území obce Žaškov" podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Projektová dokumentácia na plynofikáciu kotolne budovy ZŠ s MŠ

Výzva na predkladanie ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie na plynofikáciu kotolne budovy ZŠ s MŠ.

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Rekonštrukcia miestnej komunikácie Babicovská

Zákazka na dodanie stavebných prác.

kliknite pre zobrazenie výzvy...

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info