PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Žaškov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Žaškov na internetovej stránke svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Žaškov v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

 • zákazky nadlimitné
 • zákazky podlimitné
 • zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

 

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona o VO.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

 • Oficiálny názov: Obec Žaškov
 • Adresa: Obecný úrad, 112 Žaškov 027 21
 • IČO: 00 315 052
 • DIČ: 2020561939
 • Banka: Prima BANKA a.s.
 • Účet: 4050517006/5600
 • Telefón, Fax: 043/ 5892224
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Web: www.zaskov.sk

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info