Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky

Na základe novelizácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je potrebné zverejňovať zmluvy.

Uzatvorené zmluvy uverejňujeme na portáli eGovZmluvy, ktorý je určený na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov.

K zmluvám uzatvoreným Obecným úradom v Žaškove do 1. 4. 2012 sa dostanete po kliknutí na tento link.

K zmluvám uzatvoreným Obecným úradom v Žaškove po 1. 4. 2012 sa dostanete po kliknutí na banner 

zmluvy

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. za jednotlivé štvrťroky:

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info