Spoločenská rubrika

Narodili sa

Máj 2018
Fabián Farko
Dávid Michal Bomba
Matúš Užek

štatistika za rok 2018


Uzatvorené manželstvá

Jún 2018
Mgr. Michaela Furindová a Albín Hlbočan

štatistika za rok 2018


Zomreli

Jún 2018
Ján Čado

štatistika za rok 2018


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2017: 1642

Žaškov na mape

AKTUALITY 

Úradná tabuľa obce

Dodatok č. 2

k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí

Vyvesené: 15. 6. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dodatku...

Verejná vyhláška

rozhodnutie o povolení stavby: Rodinný dom

Vyvesené: 14. 6. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Verejná vyhláška

oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené: 8. 6. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Oznam o strategickom dokumente

„Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“

Vyvesené: 7. 6. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Návrh VZN č. .. / 2018

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

Vyvesené: 1. 6. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


 !!!! HLASUJTE ZA NAŠU ŠKOLU!!!!

Vážení občania, naša Základná škola s materskou školou Žaškov sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk

kliknite pre zobrazenie plagátu...

 Náučno-relaxačná zóna pri ZŠ s MŠ Žaškov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Žaškov oznamuje, že projekt Náučno-relaxačná zóna pri ZŠ s MŠ Žaškov v rámci kampane GESTOPREMESTO.SK bol úspešný a postúpil do verejného hlasovania. Hlasovať môžete priamo z tohto linku. Prosíme o Vašu podporu vo verejnom hlasovaní.

kliknite pre zobrazenie plagátu...


 Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 10. mája 2018 o 16:00 hodine

kliknite pre zobrazenie zápisnice...


 Vydávanie tabuliek s orientačnými číslami

Na základe pridelenia orientačných čísel budovám v obci, obec pristupuje k odovzdávaniu domových tabuliek orientačných čísel.

Tabuľky orientačných čísel budú zamestnancami obce roznášané do domácností v priebehu nasledujúcich dní alebo si tabuľku môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Tabuľku s orientačným číslom zabezpečila obec na vlastné náklady, vlastník budovy ju dostane bezplatne.

kliknite pre zobrazenie celého oznamu...


Doplnený knižný fond v obecnej knižnici

Obecná knižnica v Žaškove oznamuje všetkým čitateľom, že knižný fond našej knižnice bol doplnený o nové tituly, ktoré boli zakúpené vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia. Podaním projektu Knihy - brána do sveta poznania sa nám podarilo doplniť knižný fond Obecnej knižnice o 145 kníh v hodnote 1050€. Každoročne dopĺňame knižný fond aj vďaka obecnému finančnému príspevku 500€.

Obecná knižnica je pre všetkých čitateľov otvorená každý utorok od 14:00 do 16:00.

Mgr. Eva Valeková
Vedúca obecnej knižnice.

logo_FPU


Fašiangový sprievod dedinou (2018)


Určenie orientačného čísla - výmena občianskych preukazov

Obec Žaškov oznamuje, že rozhodla zápisom do registra adries a tým určila orientačné čísla stavbám so súpisným čislom postaveným v obci Žaškov.

kliknite pre zobrazenie celého oznámenia...

V zmysle zákona č. 224/2006 o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nám VŠETKÝM vážení spoluobčania vyplýva, že v čo najkratšom čase od vyvesenia tohto oznámenia, je potrebné si dať zapísať do občianskych preukazov orientačné čísla pridelené všetkým stavbám so súpisným číslom a tiež novopomenované ulice (Hlavná, Pred mostom, Pod kostolom, Nová Chudovská, Do jarku, Školská) – t.z. požiadať o nový občiansky preukaz. To, či máte vo svojom občianskom preukaze aktuálne a správne údaje si môžete overiť v zozname, ktorý je prílohou tohto oznámenia, alebo na úradnej tabuli pred obecným úradom.

Vymeniť občiansky preukaz si musí teda každý, kto:

  • - nemá v ňom uvedenú ulicu
  • - ak aj ulicu uvedenú má, ale za súpisným číslom nemá lomítko a za ním orientačne číslo (napr. Hlavná 112/106)
  • - ak aj orientačné číslo máte uvedené pre istotu si ho skontrolujte v priloženom zozname

 

Požiadať o výmenu musí každý osobne na policajnom oddelení v Dolnom Kubíne (musia vás tam odfotiť). Výmena je BEZPLATNÁ a k tomuto úkonu nepotrebujete žiadne potvrdenia od obce

kliknite pre zobrazenie celej informácie...

Prílohou je zoznam domov so súpisnými číslami a novými orientačnými číslami.

kliknite pre zobrazenie zoznamu domov...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2018

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2018 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2018 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

Tlačivá sa dajú vyplniť elektronicky.

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie tlačív...


 Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €.

kliknite pre zobrazenie celej správy...


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...

 

Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy