Spoločenská rubrika

Narodili sa

August 2017
Richard Kucbel
Matej Had
Ronald Klocok
Šimon Oberta

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

Október 2017
Zuzana Štítiková a Tomáš Čierny

Katarína Strapcová a Jozef Spišiak

Radoslava Babicová a Ing. Jozef Pukančík

štatistika za rok 2017


Zomreli

November 2017
Mária Tomláková

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape

AKTUALITY 

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Žaškov na I. polrok 2018.

kliknite pre zobrazenie plánu...


 Úradná tabuľa obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.11.2017 začala na základe žiadosti od Milana Mikuša, Zemianska 416/21, Žaškov, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. C-KN 1215/1 k. ú. Žaškov, z dôvodu nepriaznivého vplyvu na zdravie a život obyvateľov.

Vyvesené: 13. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia...

Návrh VZN  Obce Žaškov č. ../....

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vyvesené: 9. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie návrhu VZN...
kliknite pre zobrazenie dôvodovej správy...


Oznam

Občianske združenie - Klub priateľov športu Žaškov na základe Stanov združenia vyhlasuje voľby do predsedníctva združenia. Záujemcovia o prácu v združení sa môžu prihlásiť u predsedu združenie pána Miroslava Záňa, č. t. 0905 651 910.

Prosím všetkých občanov, ktorým nie sú ľahostajné naše deti, aby sa zapojili do činnosti združenia a pomohli tak ďalej pokračovať v budovaní detského ihriska a organizovaní aktivít pre deti, mládež aj dospelých. Pokiaľ nebude prejavený záujem z vašej strany budeme nútení zrušiť združenie a taktiež detské ihrisko.

kliknite pre zobrazenie stanov klubu...


Voľby do orgánov samosprávnych krajov - výsledky

Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja 2017 v našej obci

kliknite pre zobrazenie výsledkov...


Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. za III. štvrťrok 2017.

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


 Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €.

kliknite pre zobrazenie celej správy...


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...

 

Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy