Spoločenská rubrika

Narodili sa

Január 2018
Vincent Trčka
Mária Zelinová

štatistika za rok 2018


Uzatvorené manželstvá

Február 2018
Ondrej Lacko a Magdaléna Andrisová

štatistika za rok 2018


Zomreli

Marec 2018
Juraj Melek

štatistika za rok 2018


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2017: 1642

Žaškov na mape

AKTUALITY 

 Výkup papiera

V pondelok 19. marca 2018 uskutoční firma Ľupčianka, s.r.o., výkup papiera výmenou za hygienické produkty.

Vykupuje sa: bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny, kancelársky papier, katalogy, letáky, knihy bez tvrdej väzby zviazaný špagátom nie v kartónovej krabici alebo igelitke.

Balíky nesmú obsahovať: kartón, lepenku, umelé hmoty, kovové časti a iné nečistoty.

Presný harmonogram výkupu spolu s miestom výkupu a výkupnými cenami nájdete v priloženom letáku.

kliknite pre zobrazenie letáku...


 Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 7. marca 2018 o 16:00 hodine

kliknite pre zobrazenie zápisnice...


Predveľkonočné poobedie v Obecnej knižnici

Obecná knižnica v Žaškove pozýva všetky deti na Predveľkonočné poobedei v knižnici, v utorok 20. 3. 2018 od 14:00 do 16:00. Čítanie veľkonočných príbehov spojených s tvorivou dieľňou je organizované v spolupráci s ZŠ s MŠ Žaškov. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Knihy - brána do sveta poznania. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

kliknite pre zobrazenie plagátu...


Doplnený knižný fond v obecnej knižnici

Obecná knižnica v Žaškove oznamuje všetkým čitateľom, že knižný fond našej knižnice bol doplnený o nové tituly, ktoré boli zakúpené vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia. Podaním projektu Knihy - brána do sveta poznania sa nám podarilo doplniť knižný fond Obecnej knižnice o 145 kníh v hodnote 1050€. Každoročne dopĺňame knižný fond aj vďaka obecnému finančnému príspevku 500€.

Obecná knižnica je pre všetkých čitateľov otvorená každý utorok od 14:00 do 16:00.

Mgr. Eva Valeková
Vedúca obecnej knižnice.

logo_FPU


Fašiangový sprievod dedinou (2018)


Určenie orientačného čísla - výmena občianskych preukazov

Obec Žaškov oznamuje, že rozhodla zápisom do registra adries a tým určila orientačné čísla stavbám so súpisným čislom postaveným v obci Žaškov.

kliknite pre zobrazenie celého oznámenia...

V zmysle zákona č. 224/2006 o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nám VŠETKÝM vážení spoluobčania vyplýva, že v čo najkratšom čase od vyvesenia tohto oznámenia, je potrebné si dať zapísať do občianskych preukazov orientačné čísla pridelené všetkým stavbám so súpisným číslom a tiež novopomenované ulice (Hlavná, Pred mostom, Pod kostolom, Nová Chudovská, Do jarku, Školská) – t.z. požiadať o nový občiansky preukaz. To, či máte vo svojom občianskom preukaze aktuálne a správne údaje si môžete overiť v zozname, ktorý je prílohou tohto oznámenia, alebo na úradnej tabuli pred obecným úradom.

Vymeniť občiansky preukaz si musí teda každý, kto:

  • - nemá v ňom uvedenú ulicu
  • - ak aj ulicu uvedenú má, ale za súpisným číslom nemá lomítko a za ním orientačne číslo (napr. Hlavná 112/106)
  • - ak aj orientačné číslo máte uvedené pre istotu si ho skontrolujte v priloženom zozname

 

Požiadať o výmenu musí každý osobne na policajnom oddelení v Dolnom Kubíne (musia vás tam odfotiť). Výmena je BEZPLATNÁ a k tomuto úkonu nepotrebujete žiadne potvrdenia od obce

kliknite pre zobrazenie celej informácie...

Prílohou je zoznam domov so súpisnými číslami a novými orientačnými číslami.

kliknite pre zobrazenie zoznamu domov...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2018

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2018 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2018 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

Tlačivá sa dajú vyplniť elektronicky.

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie tlačív...


Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2018, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2017 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2018.

Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti do 31. januára 2018 na Obecnom úrade v Žaškove.

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie tlačív na podanie priznaní...
kliknite pre zobrazenie editovateľného tlačiva daňového priznania...


 Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €.

kliknite pre zobrazenie celej správy...


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...

 

Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy